Shirasagi-Dojo

Technique d’examen

1er Kyu - ceinture marron

Kata

 1. Shitei Kata (Kata obligatoire) : Selon la demande du senseï parmi Taikyoku Shodan–Sandan, Heian Shodan–Godan, Fukyu Gata Shodan–Nidan, Ten No Kata Omote, ou Tekki Shodan.
 2. Tokui Kata (Kata libre) : Bassai Dai, Ananku.

Kihon

 1. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Kizami Tsuki / Mae Geri / Zenkutsu Dachi avec Sanbon Tsuki.
 2. Reculer en Zenkutsu Dachi avec Sanbon Tsuki.
 3. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Soto Ude Uke / Kiba Dachi avec Yoko Empi Uchi / Zenkutsu Dachi avec Shuto Uchi / Gyaku Tsuki.
 4. Reculer en Zenkutsu Dachi avec Age Uke / Gedan Barai / Gyaku Tsuki.
 5. Avancer en Kokutsu Dachi avec Shuto Uke / Gyaku Tsuki.
 6. Reculer en Kokutsu Dachi avec Uchi Ude Uke / Mawashi Ashi Geri / Zenkutsu Dachi avec Gyaku Tsuki.
 7. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Mae Ren Geri (Chudan et Jodan.)
 8. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Mawashi Ren Geri (Chudan et Jodan.)
 9. Avancer de côté en Kiba Dachi avec Jodan Yoko Geri Keage / Yoko Geri Kekomi.
 10. Sur place : Zenkutsu Dachi avec Mae Geri / Yoko Geri / poser en arrière en Zenkutsu Dachi.
 11. Sur place : Zenkutsu Dachi avec Mae Geri / Yoko Geri (devant) / poser en arrière en Zenkutsu Dachi.
 12. Exercice de contrôle en Zenkutsu Dachi avec Gyaku Tsuki (la cible ce déplace horizontalement et verticalement.)

Kumite

Jiyu Ippon Kumite (1 pas sous la forme de combat)

 1. Attaque Oi Tsuki Jodan / Défense Age Uke / Gyaku Tsuki.
 2. Attaque Oi Tsuki Chudan / Défense Soto Ude Uke / Gyaku Tsuki.
 3. Attaque Chudan Mae Geri / Défense Gedan Barai / Gyaku Tsuki.
 4. Attaque Chudan Yoko Geri Kekomi / Défense Soto Ude Uke / Gyaku Tsuki.
 5. Attaque Jodan Mawashi Geri / Défense Gaiwan Uke / Gyaku Tsuki.