Shirasagi-Dojo

Technique d’examen

8ème Kyu - ceinture jaune

Kata

Shitei Kata (Kata obligatoire) : Taikyoku Shodan–Nidan, Heian Shodan.

Kihon

  1. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Oi Tsuki.
  2. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Gedan Barai.
  3. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Age Uke.
  4. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Soto Ude Uke.
  5. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Uchi Ude Uke.
  6. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Chudan Mae Geri Keage.
  7. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Jodan Mae Geri Keage.
  8. Avancer de côté en Kiba Dachi avec Yoko Geri Keage.

Kumite

Gohon Kumite (5 pas) :

  1. Attaque Oi Tsuki Jodan / Défense Age Uke / Gyaku Tsuki.
  2. Attaque Oi Tsuki Chudan / Défense Soto Ude Uke / Gyaku Tsuki.