Shirasagi-Dojo

Technique d’examen

5ème Kyu - ceinture bleue

Kata

Shitei Kata (Kata obligatoire) : Taikyoku Sandan, Heian Yondan

Kihon

 1. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Oi Tsuki.
 2. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Sanbon Tsuki.
 3. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Soto Ude Uke / Kokutsu Dachi avec Yoko Empi Uchi.
 4. Reculer en Kokutsu Dachi avec Shuto Uke / Zenkutsu Dachi avec Nukite.
 5. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Uchi Ude Uke / Kizami Tsuki.
 6. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Mae Geri Keage / Gyaku Tsuki.
 7. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Mae Ren Geri.
 8. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Mawashi Geri.
 9. Avancer de côté en Kiba Dachi avec Yoko Geri Keage.
 10. Avancer de côté en Kiba Dachi avec Yoko Geri Kekomi.

Kumite

Kihon Ippon Kumite (1 pas, 1x à droite, 1x à gauche)

 1. Attaque Oi Tsuki Jodan / Défence Age Uke / Gyaku Tsuki Jodan.
 2. Attaque Oi Tsuki Chudan / Défence Soto Ude Uke / Gyaku Tsuki Chudan.
 3. Attaque Chudan Mae Geri Keage / Défence Gedan Barai / Gyaku Tsuki.