Shirasagi-Dojo

Technique d’examen

7ème Kyu - ceinture orange

Kata

Shitei Kata (Kata obligatoire) : Taikyoku Shodan–Nidan, Heian Nidan.

Kihon

 1. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Oi Tsuki.
 2. Reculer en Zenkutsu Dachi avec Age Uke.
 3. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Age Uke / Gyaku Tsuki.
 4. Reculer en Zenkutsu Dachi avec Soto Ude Uke.
 5. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Uchi Ude Uke.
 6. Reculer en Kokutsu Dachi avec Shuto Uke.
 7. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Chudan Mae Geri Keage.
 8. Avancer en Zenkutsu Dachi avec Jodan Mae Geri Keage.
 9. Avancer de côté en Kiba Dachi avec Yoko Geri Keage.
 10. Avancer de côté en Kiba Dachi avec Yoko Geri Kekomi.

Kumite

Gohon Kumite (5 pas) :

 1. Attaque Oi Tsuki Jodan / Défense Age Uke / Gyaku Tsuki.
 2. Attaque Oi Tsuki Chudan / Défense Soto Ude Uke / Gyaku Tsuki.